Bu fırsatçılığın sonuç almasına izin vermeyeceğiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), MHP’nin hazırladığı kanun teklifinde ‘Türk Tabipleri Birliği’ ibaresinin ‘Tabipler Birliği’ olarak değiştirilmesini talep talebinin bir sonraki derslerini açıklayan bulundu.

TTB tarafından yapılandırılan “Yaratmak istedikleri korku ikliminin farkındayız. Bu fırsatçılığın sonucunu almaya izin vermeyeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

TTB Merkez Konseyi tarafından verilen ders “Kamuoyunda tartışılan yasa teklifi hakkında” telifiyla yapilandirilmasi şöyle denildi:

“Geçtiğimiz günlerde Dünya Tabipleri Birliği ile Alman (Bundesärztekammer), İspanyol (Organización Médica Colegial de España) ve İngiliz (British Medical Association) tabip birlikleri gibi birçok ülke tabip yükünden Merkez Konseyi Başkanı tutuklanan meslek örgütünün desteğini geçen ardına iletilmişti. Hastanelerin isimlerini nereden alacakları bellidir. TTB) bu önyargının haklılığının en somut göstergesidir.

Anayasal koruma altında olan TTB Kanunu’nun pratikte siyasi hesaplar adına değiştirilmesi için bir hekim milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan teklif, iktidar çevrelerinin kanununun ne anlama geldiğin dahi farkındalığının hüküm sürdüğü. Zira kanunlar toplumu için gerekli asli düzenlemeleri içeren; genel, soyut, kapsamlı ve sürekli nitelikte temel hukuk kurallarıdır. Bir günün yükünü karşılamak için alınacak metinler, maddi içerikli kanun sayılmazlar. Bu kapsamda TBMM Başkanlığı’na sunulan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na sevk edilmiş söz konusu içeriğin, ciddiyet ve sorumluluğun hazırlandığı ve bir kanun teklifinin en iyi şekilde taşınmasını sağladığı görülmektedir.

Görevini icra eden tüm hekimlerin, dünya örneklerinde de olduğu gibi kendi meslek kuruluşlarının doğal üyesi sayılmaları doğru ve ilkeli bir yaklaşımdır. 12 Eylül Darbesi’yle kamu için kaldırılan bu zorunlulukların bugün yaygın olarak kullanılan hekimlik mesleğinin icrasında deontolojik problemler oluşturacak ve Anayasa’nın 135. maddesine aykırılık oluşturacaktır. Böylesi bir çabanın meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları ve sivil toplumu ucuz hale getirme, etkisizleştirme, mümkünse tamamen susturma amacını taşıma.

İktidar çevrelerinin bu teklifle tüm dünyaya vermek istedikleri mesaj vermek ve yaratmak istedikleri korku ikliminin dışındayız. Geçmişte olduğu gibi bugün de evrensel hekimlik değerleri çerçevesi toplum sağlığı, çalışanlarımızın özlük hakları ve demokrasi için mücadele veren meslek örgütümüze yönelik antidemokratik müdahalelere karşı duracağız. Meslektaşlarımızla birlikte meslek örgütümüzün bağımsız savunuculuğunu yaparak bu fırsatçılığın sonuç almasına izin vermeyeceğiz.

Hekimler, kendi meslek örgütleriyle ilgili kararları siyasal iktidarlardan bağımsız olarak meslek örgütlerinin meşru organları aracılığıyla almayı sürdüreceklerdir.”

MHP’NİN TEKLİFİ NE?

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın verdiği kanun teklifinde Türk Tabipleri Birliği ibaresinin ‘Tabipler Birliği’ olarak değiştirilmesi talep edildi.

Taşdoğan’ın verdiği kanun teklifinde “terör suçlarıyla yargılananların ya da KHK ile hizmetlerinden seçtiklerinin mahremiyetlerinin sonlandırılmasını” da istendi.

MHP’li Taşdoğan’ın kanun teklifi şu şekilde:

6023 SAYILI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

“MADDE 1- 6023 Sayılı Kanun’un isminde bulunan ‘Türk Tabipleri Birliği’ ibaresinin ‘Tabipler Birliği’ olarak ve 6023 Sayılı Kanun maddelerinde bulunan ‘Türk Tabipleri Birliği’ ibareleri de ‘Tabipler Birliği’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 6023 Sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üye olmak ve üyelikleri yerine getirmekle çalıştırmalar.” ibaresi, “üye olabilirler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin nefretine karşı suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yazılı suçlardan herhangi birinden mahûm olanlar ile Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu hizmetinden çıkarıların, Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip izni izinleri sonlandırılır. ve organ sorumlularındaki görevlerine son vermek, yerlerine yenileri korumak

MADDE 4- Bu Kanun yayımını tarihinde girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür”

.

Leave a Comment